Skip to content

Regulamin

§1. Postanowienia Wstępne

1.1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Internetowej prowadzonej pod adresem www.engineerbarber.com dalej Sklep. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma Maciej Wójciak zwany w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

Administratorem i właścicielem Sklepu jest:
Koloryzacje.com Wójciak Maciej ul. Astrów 19 44-335 Jastrzębie-Zdrój 633-157-12-25 

1.2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

1.3. Zawieranie transakcji sprzedaży w Sklepie jest możliwe przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że choć Sprzedawca dokłada wszelkich starań możliwe są czasowe przerwy w dostępności serwisu spowodowane siłą wyższą , awarią lub innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Sprzedawcy.

1.4. Wszelka korespondencja za pomocą poczty e-mail lub kontakt telefoniczny z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

1.5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • przeglądarka internetowa z obsługą javaScript Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza),
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.
 • prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

§2. Warunki dokonywania sprzedaży

2.1. Umowa sprzedaży w Sklepie może zostać zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Sprzedaż jest realizowana na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia na towary oferowane w Sklepie.

2.3. Zamówienia na towar może składać Klient Zarejestrowany lub Klient Anonimowy

2.4. Wszelkie dane osobowe Klienta nieodzowne w celu realizacji usługi są podawane przez Klienta dobrowolnie. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieprecyzyjnych danych.

2.5. Sprzedawca nie ponosi winy za skutki podania przez Klienta błędnych danych.

§3. Zasady Rejestracji Klientów

3.1. Każdy Klient ma możliwość dokonania rejestracji w Sklepie. W tym celu należy na stronie internetowej engineerbarber.com wybrać zakładkę „Moje konto”, wprowadzić swój e-mail. Podany przez Klienta e-mail będzie stanowił jego login.

3.2. Następnie klient wypełni formularz rejestracyjny podając swoje dane teleadresowe.. 

3.3. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta.

§4. Składanie Zamówień

4.1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

4.2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

4.3. Klient Zarejestrowany może dokonać zakupów po zalogowaniu się Sklepu. Korzystanie z zakupów klienta zarejestrowanego umożliwia wykorzystanie danych teleadresowych i ich automatyczne skopiowanie do Zamówienia. Klient Anonimowy jest zobowiązany do każdorazowego wypełniania formularza Zamówień danymi niezbędnymi dla prawidłowego zrealizowania Zamówienia.

4.4. Towary wybrane przez Klienta poprzez dodanie towaru do tzw koszyka są automatycznie umieszczane na Zamówieniu.

4.5. Przed złożeniem Zamówienia Klient określa:

 • Sposób płatności poprzez wybór jednej z dostępnych opcji płatności
 • Sposób realizacji dostawy wraz ze wskazaniem adresu dostawy
 • Dane do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia faktury
 • Ewentualne uwagi w zakresie szczególnych kwestii istotnych dla prawidłowej realizacji Zamówienia.

4.6. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści niniejszego regulaminu Sklepu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.

4.7. Złożenie Zamówienia jest równoważne z potwierdzeniem nazw towarów, ich ilości oraz cen będących ostateczną ceną transakcji Sprzedaży. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wybór przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.

4.8. Na adres e-mail podany przez Klienta wysyłana jest wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

4.9. Otrzymanie od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia Zamówienia oznacza zawarcie pomiędzy Klientem (zarówno Anonimowym jak i Zarejestrowanym) a Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów wskazanych w Zamówieniu.

§5. Ustalanie Ceny i Sposoby Płatności

5.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5.2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca obie strony w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

5.3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

5.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

5.5.     Promocje w Sklepie nie sumują się i nie podlegają łączeniu.

5.6.     Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem na rachunek Sklepu lub przelewem online za pośrednictwem serwisów operatorów transakcji bezgotówkowych.

§6. Dokumenty Sprzedaży

6.1.     Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci faktury.

6.2.     Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

6.3.     Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.

§7. Realizacja Zamówień

7.1.     Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.

7.2.     Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po zapłaceniu pełnej ceny za towary.

7.3.     Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od chwili otrzymania przez Sprzedawcę informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar..

7.4.     Sklep realizuje zamówienia na terytorium Unii Europejskiej.

7.5.     Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

7.6.     Sprzedawca może odstąpić od zawartej umowy Sprzedaży poprzez anulowanie Zamówienia jeżeli:

 • Klient nie zapłaci ustalonej, pełnej ceny za towar w terminie 7 dni licząc od daty złożenia Zamówienia.
 • Podane przez Klienta nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiają dostarczenie towarów.
 • Nie ma możliwości nawiązania kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej.
 • Podjęcia przez Sprzedawcę podejrzenia o działaniach Klientach zmierzających do wyłudzenia, oszustwa, złamania zabezpieczeń Sklepu lub innych działaniach Klienta niezgodnych z obowiązującym prawem.

§8. Reklamacje

8.1.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu art. 222 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego.

8.2.     Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres: Engineer ul. Serdeczna 5 43-246 Bąków, Polska.

8.3.     Składając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową.

8.4.     Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

§9. Prawo Odstąpienia Od Umowy

9.1.     Klient ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia, w którym on lub osoba przez niego wskazana w Zamówieniu, weszła w fizyczne posiadanie towaru.

9.2.     Odstąpienie od umowy sprzedaży, o której mowa w pkt 9.1, dla swojej ważności, wymaga złożenia przez Klienta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres: Engineer ul.serdeczna 5 43-246 Bąków, Polska lub za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: biuro@engineerbarber.com

9.3.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach Sprzedaży towarów wytworzonych lub zmodyfikowanych według specyfikacji Klenta. W przypadku takich towarów, Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru.

9.4.     W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

9.5.     W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:Engineer ul.Serdeczna 5 43-246 Bąków Polska. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem wskazanego terminu.

9.6.     W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi zapłaconą cenę za towar zawierającą koszt dostawy lub odeśle ten sam ale nowy produkt.

9.7.     Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że strony ustalą inny sposób dokonania zwrotu.

9.8.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru.

9.9.     Klient odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. Sprzedawca ma prawo do wyceny utraconej wartości towaru i pomniejszenie kwoty zwracanej płatności o wartość wycenionej straty. W szczególności prawo to przysługuje Sprzedawcy w przypadku naruszenia wartości towaru poprzez:

 • Uszkodzenia mechaniczne towaru
 • Problem wynikający z niewłaściwego stosowania towaru
 • Niekompletność towaru
 • Brak oryginalnego opakowania

9.10.  Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

9.11.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:

 • Asortymentu o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 • Asortymentu, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony.

§10. DANE OSOBOWE

10.1.  Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2.  Dane osobowe Klientów są przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.3.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.

10.4.  Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówień, oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.

10.5.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.

10.6.  Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.  Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

11.2.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej engineerbarber.com. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11.3.  Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11.4.  W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

11.5.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 lutego 2020 r.

 

kontakt@koloryzacje.com

GODZINY OTWARCIA

PN – PT: 9:00 – 17:00

LOKALIZACJA

ul. ASTRÓW 19
44-335 Jastrzębie-Zdrój

© Engineer Barber 2020

© Engineer Barber 2020